Protocol school en gescheiden ouders

Voor de scholen van Essentius, waar onze school onderdeel van is, bestaat er het protocol ‘school en gescheiden ouders’. Dit protocol is ter ondersteuning aan de wijze waarop de scholen van Essentius wensen om te gaan met gescheiden ouders in relatie tot schoolse aangelegenheden.

Dit protocol:
- legt uit wie voor de wet ouder van een kind is;
- formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden om misverstanden te voorkomen;
- beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de informatievoorziening aan ouders.

Gaan ouders scheiden of uit elkaar?
Gaan ouders scheiden of uit elkaar, dan komt er veel op hen en hun kind(eren) af.
Op school doen we er alles aan om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn of haar sociaal –emotionele welbevinden en de leerresultaten staan voorop. Open communicatie tussen school en ouders helpt daarbij. Wij vinden het als school belangrijk dat beide ouders betrokken zijn en blijven bij hun kind en zijn/haar ontwikkeling op school.

Wie zijn ouders van een kind?
Ouders zijn de personen die volgens de wet de vader of moeder zijn. Meestal zijn dit de biologische vader en moeder, maar in de zin van de wet zijn dat niet altijd de ouders. De moeder van het kind is de vrouw uit wie het kind is geboren; of het kind heeft geadopteerd. De vader is in ieder geval de man die met de moeder getrouwd was (is) toen (als) het kind geboren was (is); de man die het kind heeft erkend of geadopteerd; de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld.

Het ouderlijk gezag.
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben de ouders samen het gezag; het ‘ouderlijk gezag’. Het gezag kan ook uitgeoefend worden door een ouder en een niet-ouder samen (bijv. de partner van een vader of moeder). Dit wordt ‘gezamenlijk gezag’ genoemd. Als ouders scheiden houden zij in principe beiden het gezag over het kind. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit ‘voogdij’ genoemd.

Regelen ouders het samen?
In de meeste gevallen lukt het ouders om samen afspraken te maken over hun kind. Zij hebben na de scheiding contact met elkaar over de opvoeding en onderwijs. Op school krijgen beide ouders dezelfde informatie en worden allebei uitgenodigd op school. Gebruik hiervoor de bijlage ‘informatievoorziening kinderen van gescheiden ouders’ om hier zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen wat de onderlinge afspraken en rechten en plichten zijn omtrent het betreffende kind.

Heeft één ouder het gezag?
Heeft één van de ouders het gezag over het kind? Dan regelt de school alle schoolzaken alleen met de ouder met het gezag. Deze ontvangt dus de uitnodigingen voor de oudergesprekken en informatie over de ontwikkeling van het kind. Wil de ouder zonder gezag ook informatie, dan moet deze ouder
dat zelf bij school opvragen. De school is verplicht om de ouder zonder gezag dan informatie te geven. Het gaat dan om feitelijke informatie, zoals de leerprestaties of een ondersteuningstraject op school. Hierbij zijn twee uitzonderingen:
- er hoeft geen informatie gegeven te worden die ook niet aan de ouder met gezag gegeven zou worden;
- als het niet in het belang van het kind is.

Ouderavonden, gesprekken over het kind
In principe nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind. Indien een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij/zij om een individueel gesprek vragen. De school gaat in eerste instantie uit van een gezamenlijk gesprek.

Correspondentie
Correspondentie moet gericht zijn aan beide met gezag belaste ouders. En dus niet slechts aan de ouder bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basisadministratie of volgens de door de ouder verstrekte gegevens staat ingeschreven. Dit geldt niet indien daarmee naar de mening van de school zwaarwegende belangen van het kind geschaad zouden kunnen worden.

Onderlinge problemen tussen ouders
De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten.
Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald mag worden, moet er een kopie bij ons op school liggen van de beschikking. De rechtbank moet uitspraak hebben gedaan over deze kwestie en dus vader of moeder zal met een kopie van deze beschikking dit aan moeten tonen. Dan is het voor de school afdoende duidelijk.

Onpartijdigheid
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als Advies- en Meldpunt Kindermishandeling / veilig thuis en de schoolarts.

Wijziging geslachtsnaam
Het komt soms voor dat een ouder als gevolg van een (echt)scheiding een andere achternaam (geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die van een nieuwe partner. De school zal niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven onder een andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn, dan wel nadat de rechter met de geslachtsnaamwijziging heeft ingestemd.

Conclusie
Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zullen de groepsleerkrachten en/of de intern begeleider en/of de directie proberen om dat probleem op te lossen. De school zal alles doen om te voorkomen dat zij in een conflict tussen ouders betrokken wordt
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl