MR

Medezeggenschap

Het doel van de MR is de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het school¬bestuur, ten aanzien van de school neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, andere schooltijden, fusie scholen, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, ARBO en de schoolgids.

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zij overleggen met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

De MR heeft drie soorten rechten
1. Het instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids.
2. Het adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen en het aanstellingsbeleid.
3. Initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.

Samenstelling van de MR
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders (en het team) zitting in hebben. Ouders kunnen bij de vertegenwoordigers van de MR terecht met vragen, klachten of suggesties.

De MR op onze school bestaat uit 6 leden. Drie leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding. De andere drie leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgele¬ding.
Namens de ouders zit Monique Robben (moeder van Manou, groep 7 en Lisan), Bianca Verheij (moeder van Sanne, groep 5 en Lotte, groep 2) en Petie Cornelissen (moeder van Belle, groep 4 en Beau) in de MR. Dirk Jansen, Jeanette Ruizendaal en Judith Helmes zitten namens het team in de MR.

Verkiezingen
Bij vertrek van MR leden vanuit de oudergeleding, worden verkiezingen uitgeschreven door een verkiezingscommissie. Middels een bericht in de nieuwsbrief worden ouders gevraagd zich aan te melden. Bij meerdere aanmeldingen introduceren de kandidaten zich in een nieuwsbrief, waarna de ouders hun stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten.

Eens in de drie jaar worden er, indien nodig, openbare verkiezingen gehouden. Zittingstermijn van ouders en teamgeleding is 3 jaar.

Vergaderingen
De data van de vergaderingen staan vermeld in de schoolgids. Onze vergaderingen vinden om 20.00 uur plaats in de koffiekamer van de school en zijn openbaar.

Het mailadres is: mrchristoffel@essentius.nl voor ideeën, vragen en/of opmerkingen.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl